Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Portalu Sprawozdawczym ARES

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Użytkowników stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w Agencji Rynku Energii S.A. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Agencja Rynku Energii S.A. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Bobrowieckiej 3, KRS: 0000021306, NIP: 5261757578, REGON: 012435148.

Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w ARE S.A. wyznaczony został Inspektor ochrony danych - radca prawny Paulina Rojek.

W celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych można wysłać wiadomość na adres: iod@are.waw.pl lub wysłać pismo na adres siedziby Spółki.

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Pani/Pana w trakcie korzystania przez Panią/Pana z Portalu Sprawozdawczego. W przypadku, kiedy Pani/Pana dane nie zostały bezpośrednio przez Panią/Pana udostępnione, zostały udostępnione przez przedstawicieli podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, w zakresie o którym mowa poniżej (Kategorie przetwarzanych danych osobowych).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

- imię i nazwisko,

- służbowy nr telefonu,

- służbowy adres e-mail,

- miejsce pracy,

- inne dane podane przez przedstawicieli podmiotu.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Odbiorcy danych osobowych

  1. upoważniony do tego personel Administratora,
  2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym przez okres korzystania przez Państwa z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Portalu Sprawozdawczego ARES, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia roszczeń.

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej).

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z Portalu Sprawozdawczego ARES, co będzie skutkowało brakiem możliwości wypełnienia obowiązku sprawozdawczego ciążącego na Respondencie.


  1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ust. 1 lit. b RODO oraz ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830) oraz odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok

  2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.)

  3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z przepisami kodeksu cywilnego.