Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (jeśli dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą)/art. 14 ust. 1 i 2 (jeśli dane pozyskiwane są z innego źródła niż bezpośrednio od osoby, której dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej jako: RODO uprzejmie informuję, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska.

Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka

poprzez e-mail: info@klimat.gov.pl

telefonicznie: 22 36 92 900.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować:

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka

poprzez e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

Źródło pochodzenia danych

W przypadku kiedy Pani/Pana dane nie zostały bezpośrednio przez Panią/Pana udostępnione, zostały udostępnione przez przedstawicieli podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, w zakresie o którym mowa poniżej (Kategorie przetwarzanych danych osobowych).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

- imię i nazwisko,

- służbowy nr telefonu,

- służbowy adres e-mail,

- miejsce pracy,

- inne dane podane przez przedstawicieli podmiotu.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotowi, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiot przetwarzający), tj. Agencji Rynku Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 3, kod pocztowy 00-728, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000021306, NIP: 526-17-57-578, REGON: 012435148, kapitał akcyjny: 1 376 000 zł, wpłacony w całości.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie stanowią jednak one odbiorców danych w rozumieniu przepisów RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. zawarcia i realizacji umowy na wykonanie badań w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, a następnie przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia/rozwiązania umowy na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (kat. archiwalna B5) i przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej).

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym/wynikającym z przepisów normatywnych. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku sprawozdawczego ciążącego na Respondencie.


  1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2747)

  2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.